ประกาศ

Announcements

- Order details of academic gown of National Institute of Development Administration (NIDA)

- Announcement of Procedures for Attendance at the 38th Commencement Ceremony

 

ข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ

- แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

- ผังการจัดที่นั่ง ในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

- การเปิด-ปิด อาคาร และการจอดรถภายในสถาบัน ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

- การเปิด-ปิด อาคาร และการจอดรถภายในสถาบัน ในวันซ้อมใหญ่

- สถานที่จอดรถ และข้อเสนอแนะ สำหรับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและญาติ

- กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

- กำหนดการถ่ายภาพหมู่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

- สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา / แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ( 30 มกราคม 2561)

- การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

- รายละเอียดการสั่งจองชุดครุย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสำหรับผู้มาร่วมแสดงความยินดี

- การเปิด-ปิด อาคาร และการจอดรถภายในสถาบัน ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

- การเปิด-ปิด อาคาร และการจอดรถภายในสถาบัน ในวันซ้อมใหญ่

- สถานที่จอดรถ และข้อเสนอแนะ สำหรับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและญาติ

 

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ

ประกาศ

- ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

- ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมรายได้ ครั้งที่ 38 เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ

- ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมรายได้ ครั้งที่ 38 เรื่อง ขอเชิญชวนจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38


ข้อมูลทั่วไป

Clip การฝึกซ้อม

 

NIDA Campus Tour

วิดีทัศน์แนะนำสถาบัน