ประกาศ

Announcements
ข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ

- แผนที่ตั้งนิด้า

- สถานที่จอดรถ และข้อเสนอแนะ สำหรับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและญาติ

- สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

- การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

- กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

- รายละเอียดการสั่งจองชุดครุย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- ร่างกำหนดการปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

- การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

- ร่างประกาศ กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสำหรับผู้มาร่วมแสดงความยินดี

- แผนที่ตั้งนิด้า

- สถานที่จอดรถ และข้อเสนอแนะ สำหรับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและญาติ

 

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ

ประกาศ

- ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

- ประกาศ ขอเชิญชวนจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

- ประกาศ ขอเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ

ข้อมูลทั่วไป

Clip การฝึกซ้อม

 

NIDA Campus Tour

วิดีทัศน์แนะนำสถาบัน