ประกาศ

Announcements
ข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ

- การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

- ร่างประกาศ กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสำหรับผู้มาร่วมแสดงความยินดี

 

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ

ประกาศ

- ประกาศเชิญชวนจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

- ประกาศเชิญชวนเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ

- ประกาศเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพหมู่

ข้อมูลทั่วไป

Clip การฝึกซ้อม

 

NIDA Campus Tour

วิดีทัศน์แนะนำสถาบัน