ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

      -  สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

      -  สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์

      -  สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารและการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)