ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 ภาพรวม สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล

 

หนังสือรายงานประจำปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

แผนและประเมินผล

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

งานบริการการศึกษา 

  • คู่มือนักศึกษา
  • มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา
  • การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ
  • การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ
  • การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ
  • รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม l แยกคณะ
  • รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ
  • รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ

 

คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

หรือ ดูแบบแยกหมวด ดังนี้

เรื่องที่ 1 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

เรื่องที่ 2 การลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

เรื่องที่ 3 การลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าข้อบังคับ

เรื่องที่ 4 การเพิ่มวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ

เรื่องที่ 5 การขึ้นทะเบียนหลังกำหนด

เรื่องที่ 6 การลงทะเบียนรายวิชาต่ำกว่าข้อบังคับ

เรื่องที่ 7 การถอนรายวิชาเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ

เรื่องที่ 8 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง

เรื่องที่ 9 การขอเทียบรายวิชา/การขอโอนหน่วยกิต

เรื่องที่ 10 การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน

เรื่องที่ 11 การเปลี่ยนแผนการศึกษา

เรื่องที่ 12 การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะ

เรื่องที่ 13 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน

เรื่องที่ 14 การขออนุมัติหัวข้อ/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก

เรื่องที่ 15 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา

เรื่องที่ 16 การเปลี่ยนคณะ

เรื่องที่ 17 การเพิ่มวิชาเรียนตามปฏิทินการศึกษา (กรณีชำระเงินเพิ่ม)

เรื่องที่ 18 การถอนรายวิชาเรียน (กรณีได้รับเงินคืน)

เรื่องที่ 19 การเพิ่ม-เพิกถอน/เปลี่ยนกลุ่ม/เพิกถอนติด W