ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 ภาพรวม สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล

 

หนังสือรายงานประจำปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

แผนและประเมินผล

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563   ฉบับที่ 1 l ฉบับที่ 2 l ฉบับที่ 3 l ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5

• รายงานการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 

• สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือน  ตุลาคม 2562 l พฤศจิกายน 2562 l ธันวาคม 2562 l มกราคม 2563 l กุมภาพันธ์ 2563 l มีนาคม 2563 l เมษายน 2563 l พฤษภาคม 2563 l มิถุนายน 2563 

• ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

• รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3

• สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือน  ตุลาคม 2561 l พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562เมษายน 2562พฤษภาคม 2562 l มิถุนายน 2562

 

 

งานบริการการศึกษา 

• รายงานสรุปจำนวนการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา 

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาพรวมแยกคณะ 

• คู่มือนักศึกษา

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา

• การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ

• การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ

• การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ

• รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม l แยกคณะ

• รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ

• รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

หรือ ดูแบบแยกหมวด ดังนี้

เรื่องที่ 1 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

เรื่องที่ 2 การลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

เรื่องที่ 3 การลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าข้อบังคับ

เรื่องที่ 4 การเพิ่มวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ

เรื่องที่ 5 การขึ้นทะเบียนหลังกำหนด

เรื่องที่ 6 การลงทะเบียนรายวิชาต่ำกว่าข้อบังคับ

เรื่องที่ 7 การถอนรายวิชาเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ

เรื่องที่ 8 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง

เรื่องที่ 9 การขอเทียบรายวิชา/การขอโอนหน่วยกิต

เรื่องที่ 10 การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน

เรื่องที่ 11 การเปลี่ยนแผนการศึกษา

เรื่องที่ 12 การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะ

เรื่องที่ 13 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน

เรื่องที่ 14 การขออนุมัติหัวข้อ/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก

เรื่องที่ 15 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา

เรื่องที่ 16 การเปลี่ยนคณะ

เรื่องที่ 17 การเพิ่มวิชาเรียนตามปฏิทินการศึกษา (กรณีชำระเงินเพิ่ม)

เรื่องที่ 18 การถอนรายวิชาเรียน (กรณีได้รับเงินคืน)

เรื่องที่ 19 การเพิ่ม-เพิกถอน/เปลี่ยนกลุ่ม/เพิกถอนติด W