เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายแดน เหตระกูล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

Read more: “นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU

โครงการอบรม “Content Marketing”

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง “Content Marketing” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Content Marketing ให้กับบุคลากรของสถาบันที่ดูแลรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้สนใจ ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะและปรับใช้ในงานตนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more: โครงการอบรม “Content Marketing”

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบันฯ และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในราชอาณาจักรสเปน อาทิ UNWTO, Nebrija University, University de Castilla La Manch และ Universitat Autonoma De Barcelona (UAB) ในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560

Read more: สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 กองงานผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ขึ้น โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธการบดีฝ่ายวางแผนกล่าวเปิดงาน และรับฟังการบรรยายเรื่อง ความท้าทายและการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยในกระแส Disruptive โดย คุณพิชญ์ บุญตรา รองผู้อำนวยการกลุ่มด้านลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

Read more: งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Gerard L. Hanley, Assistant Vice Chancellor, Academic Technology Services, California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมชมสำนักบรรณสารการพัฒนา ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ศูนย์การเรียนทางไกล และพิพิธภัณฑ์สถาบัน และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในที่ 21 กรกฎาคม 2560

Read more: Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว