เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร"นิด้า" รับมอบโล่พระราชทาน “แก้วไพฑูรย์”

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 หน่วยงาน ของกลุ่มมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ได้เดินทางไปรับมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่พระราชทาน “แก้วไพฑูรย์”

Read more: "นิด้า" รับมอบโล่พระราชทาน “แก้วไพฑูรย์”

นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

          รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  งานประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 6/2560 ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ได้นำเสนอบทความ Loan Syndication and Dollar Cost Averaging Stategy ต่อที่ประชุมซึ่งเป็นหนึงในผลงานที่ได้ยื่นนำเสนอการขอตำแหน่งทางวิชาการ  ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read more: นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

Neijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะผู้แทนจาก Neijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชมและร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDA Knowledge Forum 2017

          เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 โดยได้รับเกียรติจาก “รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในช่วงเช้ามีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ Academic to Entertainer

Read more: NIDA Knowledge Forum 2017

Chengdu University (DCU) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 1) Prof. Peng Xiaolin, Vice President 2) Prof. Guo Daorong, Dean of College of Animation 3) Prof. Lian Hongyu, Deputy Dean of College of Tourism, Economics and Management 4) Prof. Chen Jun, Director of Office of Student Affairs 5) Prof. Sun Fuchun, Deputy Director of Office of Scientific Research and 6) Ms. Liu Hai, Officer of Office of International Cooperation and Exchange, Chengdu University (CDU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Read more: Chengdu University (DCU) เยือนสถาบัน

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว