เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรThe 4th NIDA ASEAN CAMP 2017

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยให้สามารถปรับตัวเข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความเป็นผู้นำนักพัฒนายุคใหม่ที่มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

Read more: The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017

คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ

Read more: คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน

แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

          รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ คณะสถิติประยุกต์ ในงานประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Read more: แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 Professor Anthony Chen จาก Hong Kong Polytechnic University ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อทำวิจัยร่วมกับ อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

Read more: Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี

Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 Dr.Chaur-shin Yung, President of Fo Guang University และProfessor Shang-mao Chen, Chair of the Department of Public Affairs จาก Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ

Read more: Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว