เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560

          คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า นำโดย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ของคณะ เป็นตัวแทนเข้า รับ 2 รางวัล โดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า เป็นหน่วยงานทางวิชาการแห่งเดียว ที่ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) ประจำปี 2560 ประเภทองค์กร และ ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลประเภทบุคคล ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งองค์กร และหนึ่งบุคคล ใน 36 ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง

Read more: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560

6th NIDA Summer Camp

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดโครงการ The 6th NIDA Summer Camp ในหัวข้อ "Sustainable Community Development" ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าร่วมโครงการรวม 96 คน จาก 30 ประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

Read more: 6th NIDA Summer Camp

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล”

          ผู้บริหารและพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงานการทำโพลของ “นิด้าโพล” เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล และรูปแบบการสำรวจวิจัยในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการทำโพลสำรวจในอนาคต เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการสำรวจ เทคนิควิธีการนำเสนอผลการสำรวจ รวมทั้งผลงานที่ผ่านมาของ “นิด้าโพล” โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำไปศึกษาวิจัยและสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการต่อไป

Read more: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล”

นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”

          เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” ให้กับพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ ขั้นตอน และจรรยาบรรณในการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และการทำโพลกับกลุ่มเป้าหมาย/ตัวอย่าง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับพนักงานสัมภาษณ์ เป็นการสร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือผู้ให้ข้อมูลในครั้งแรก อันจะนำมาสู่การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และมีคุณภาพ 

Read more: นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”

The 6th ICADA 2017—SSIS

          การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 6th ICADA 2017—SSIS) จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN and Globalization:Convergence, Harmony, and Connectivity” 

Read more: The 6th ICADA 2017—SSIS

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว