เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

          รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ คณะสถิติประยุกต์ ในงานประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Read more: แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 Professor Anthony Chen จาก Hong Kong Polytechnic University ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อทำวิจัยร่วมกับ อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

Read more: Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี

Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 Dr.Chaur-shin Yung, President of Fo Guang University และProfessor Shang-mao Chen, Chair of the Department of Public Affairs จาก Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ

Read more: Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560

          คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า นำโดย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ของคณะ เป็นตัวแทนเข้า รับ 2 รางวัล โดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า เป็นหน่วยงานทางวิชาการแห่งเดียว ที่ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) ประจำปี 2560 ประเภทองค์กร และ ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลประเภทบุคคล ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งองค์กร และหนึ่งบุคคล ใน 36 ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง

Read more: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560

6th NIDA Summer Camp

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดโครงการ The 6th NIDA Summer Camp ในหัวข้อ "Sustainable Community Development" ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าร่วมโครงการรวม 96 คน จาก 30 ประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

Read more: 6th NIDA Summer Camp

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว