เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรงานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 กองงานผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ขึ้น โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธการบดีฝ่ายวางแผนกล่าวเปิดงาน และรับฟังการบรรยายเรื่อง ความท้าทายและการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยในกระแส Disruptive โดย คุณพิชญ์ บุญตรา รองผู้อำนวยการกลุ่มด้านลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

Read more: งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Gerard L. Hanley, Assistant Vice Chancellor, Academic Technology Services, California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมชมสำนักบรรณสารการพัฒนา ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ศูนย์การเรียนทางไกล และพิพิธภัณฑ์สถาบัน และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในที่ 21 กรกฎาคม 2560

Read more: Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน

"นิด้า" รับมอบโล่พระราชทาน “แก้วไพฑูรย์”

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 หน่วยงาน ของกลุ่มมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ได้เดินทางไปรับมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่พระราชทาน “แก้วไพฑูรย์”

Read more: "นิด้า" รับมอบโล่พระราชทาน “แก้วไพฑูรย์”

นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

          รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  งานประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 6/2560 ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ได้นำเสนอบทความ Loan Syndication and Dollar Cost Averaging Stategy ต่อที่ประชุมซึ่งเป็นหนึงในผลงานที่ได้ยื่นนำเสนอการขอตำแหน่งทางวิชาการ  ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read more: นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

Neijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะผู้แทนจาก Neijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชมและร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว