เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 เรื่อง NIDA Spirit: WISDOM for Change เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างจิตวิญญาณในการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมของสถาบัน “WISDOM for Change”

Read more: สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)

โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน

          เมื่อวันที่ 20-21, 27-28 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดโครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน โดยการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในบริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15

Read more: โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน

ตัวแทนจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์ เดินทางเยือนสถาบัน

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี, รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Roger Armstrong, Senior Regional Manager, Victoria International, Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมชมสำนักบรรณสารการพัฒนา ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ศูนย์การเรียนทางไกล และพิพิธภัณฑ์สถาบันฯ และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

Read more: ตัวแทนจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์ เดินทางเยือนสถาบัน

Defense and Business (IDB) เยือนสถาบัน

          ดร.วิชัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ ได้นำ Mr. James L. Hodge, President of Institute for Defense and Business (IDB) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของ The University of North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยผู้ติดตาม เดินทางมาเยือนสถาบันฯ เพื่อร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read more: Defense and Business (IDB) เยือนสถาบัน

นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2

          เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปร่วมงานและนำเสนอผลงานสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดแล้อม ในโครงการ “รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

Read more: นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว