เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร



NIDA Knowledge Forum 2017

          เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 โดยได้รับเกียรติจาก “รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในช่วงเช้ามีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ Academic to Entertainer

Read more: NIDA Knowledge Forum 2017

Chengdu University (DCU) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 1) Prof. Peng Xiaolin, Vice President 2) Prof. Guo Daorong, Dean of College of Animation 3) Prof. Lian Hongyu, Deputy Dean of College of Tourism, Economics and Management 4) Prof. Chen Jun, Director of Office of Student Affairs 5) Prof. Sun Fuchun, Deputy Director of Office of Scientific Research and 6) Ms. Liu Hai, Officer of Office of International Cooperation and Exchange, Chengdu University (CDU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Read more: Chengdu University (DCU) เยือนสถาบัน

The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยให้สามารถปรับตัวเข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความเป็นผู้นำนักพัฒนายุคใหม่ที่มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

Read more: The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017

คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ

Read more: คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน

แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

          รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ คณะสถิติประยุกต์ ในงานประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Read more: แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว