เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล”

          ผู้บริหารและพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงานการทำโพลของ “นิด้าโพล” เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล และรูปแบบการสำรวจวิจัยในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการทำโพลสำรวจในอนาคต เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการสำรวจ เทคนิควิธีการนำเสนอผลการสำรวจ รวมทั้งผลงานที่ผ่านมาของ “นิด้าโพล” โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำไปศึกษาวิจัยและสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการต่อไป

Read more: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล”

นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”

          เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” ให้กับพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ ขั้นตอน และจรรยาบรรณในการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และการทำโพลกับกลุ่มเป้าหมาย/ตัวอย่าง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับพนักงานสัมภาษณ์ เป็นการสร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือผู้ให้ข้อมูลในครั้งแรก อันจะนำมาสู่การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และมีคุณภาพ 

Read more: นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”

The 6th ICADA 2017—SSIS

          การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 6th ICADA 2017—SSIS) จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN and Globalization:Convergence, Harmony, and Connectivity” 

Read more: The 6th ICADA 2017—SSIS

งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า จัดงานนิทรรศการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด "Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน" เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณชั้น G อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียน เยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวนกว่า 130 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านฉางโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รุ่น 26, 28, 30 และ 31 เป็นวิทยากรกระบวนการผู้ให้ความรู้ และสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างประทับใจให้กับน้อง ๆ เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

Read more: โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2

ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว