เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรNational Chengchi University เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 Ms.Sasha Ou Yang, Executive Manager for South & Southeast Asia and Oceania จาก National Chengchi University(NCCU) สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) เยือนสถาบัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

Read more: National Chengchi University เยือนสถาบัน

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์แทนใจลูกนิด้าถวายพ่อของแผ่นดิน

          ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน

Read more: พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์แทนใจลูกนิด้าถวายพ่อของแผ่นดิน

งานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2560 ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 12 คน และได้ต่ออายุราชการ 5 คน คือ รศ.ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์  ศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์ ศ.ดร.พลภัทร  บุราคม ศ.ดร.มณีวรรณ   ฉัตรอุทัย และรศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์

Read more: งานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560

แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี แสดงความยินดีแก่บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา นโยบายสิ่งแวดล้อม 

Read more: แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

International Student Corps, Udayana University เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก International Student Corps, Udayana University, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชม และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more: International Student Corps, Udayana University เยือนสถาบัน

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว