เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบัน

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ "ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์" คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบัน และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า

Read more: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบัน

NIDA Academic Forum

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักวิจัย นิด้า จัดงาน NIDA Academic Forum เรื่อง "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนเพื่อการพัฒนาบุคลากร" โดยวิทยากร "ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์" ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: NIDA Academic Forum

อบรม รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่น 2

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า จัดอบรมหลักสูตร "รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2" ปีงบประมาณ 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more: อบรม รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่น 2

ปั๊มลูก...เพื่อชาติ???

          ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ จัดงานเสวนา "ปั๊มลูก...เพื่อชาติ???" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 202 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 

Read more: ปั๊มลูก...เพื่อชาติ???

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบัน และศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์การ กิจกรรมเพื่อสังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more: ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2

ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว