เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรNIDA 1st International Education Road Show ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัด โครงการ NIDA 1st International Education Road Show ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พร้อมด้วย ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำ คณะสถิติประยุกต์ และอ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ อาจารย์ประจำ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของสถาบันการศึกษา 3 แห่งคือ University of Mandalay (MU), Yangon University of Economics (YUECO) และ University of Yangon (UY) รวมถึงได้เดินทางไปยัง โรงแรม Mandalay Hill Resort เมืองมัณฑะเลย์ และโรงแรม Novotel Yangon Max นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและภาพลักษณ์ของสถาบัน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งเปิดรับสมัคร และจัดสอบภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเมียนมา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจชาวเมียนมาเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2

ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว