ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรช่อง 3 จับมือนิด้าโพล ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนองและนางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป 2562”

Read more: ช่อง 3 จับมือนิด้าโพล ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย

ร่วมงาน ครบรอบ 94 ปี National Pingtung University of Science and Technology

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางไปเยือน National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 94 ปี ของ NPUST ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561

Read more: ร่วมงาน ครบรอบ 94 ปี National Pingtung University of Science and Technology

บรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

          ผศ.ดร.รักษ์พงษ์  วงษาโรจน์ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายวางแผน บรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในขอบเขต อนาคตศึกษาและการสร้างภาพและพยากรณ์ภาพอนาคต" ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

Read more: บรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018

          คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018 หัวข้อ "The Sustainable Development Goals: Unpacking the Role of Law in the Next Era of Sustainability" ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการเป็นจำนวนมาก

Read more: นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018

Poll “CEO Surveyทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562”

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562 ในมุมมองผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive Officer: CEO)

Read more: Poll “CEO Surveyทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562”

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว