ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรสภาสถาบันฯ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561 (Retreat สภาสถาบัน) โดยมี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบัน คณบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนัก เพื่อร่วมประชุมอภิปราย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันในเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more: สภาสถาบันฯ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2561 แก่สื่อมวลชน

          เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและ กิจกรรมเพื่อสังคม และศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เป็นตัวแทนของสถาบัน เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่สื่อมวลชน

Read more: มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2561 แก่สื่อมวลชน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

 

 

 

 

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.22 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 80 คน ระดับปริญญาโท 2,268 คน รวม จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,348 คน

Read more: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว