ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรเดินทางเยือน International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี, รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน, ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

Read more: เดินทางเยือน International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ

Read more: คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน

Cultural Hours 2561

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงาน Cultural Hours 2561 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more: Cultural Hours 2561

HROD TALK ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร

          คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัด HROD Talk ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร (ภาคปฏิบัติ) ร่วมพูดคุยโดย รศ.ดร.นันทา สู้รักษา ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ภาคพิเศษ) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า และ คุณปานเทพ อุทัยกัลยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาทุนมนษย์และองค์การ บริษัท สิงหา เอสเตท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Read more: HROD TALK ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร

การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี เรื่อง " การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ "

Read more: การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว