ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้พูดคุยและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาของสถาบัน

Read more: แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561

นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

          วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน พร้อมด้วยคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน กับ Indiana University

Read more: นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)

          ปฐมนิเทศ หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เริ่มอบรมวันที่ 3 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561 (เฉพาะวันศุกร์. วันเสาร์) เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 9010 ชั้น9 อาคารนวมินทราธิราช

Read more: หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)

สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ สำนัก และหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “Transformation NIDA” โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนา

Read more: สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

แสดงความยินดี

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ และ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ นางสาวฐานิสร พันธุ์ครุฑ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Graduate Student Exchange ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติร่วมแสดงความยินดีด้วย

Read more: แสดงความยินดี

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2563


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว