ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรMOU กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

          รศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิติศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเสวนา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Read more: MOU กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สัมมนาวิชาการองค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

Read more: สัมมนาวิชาการองค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

"นิด้า" ร่วมลงนาม MOU ลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ 7-11

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University of Thailand) จำนวน 22 สถาบัน ร่วมลงนาม

Read more: "นิด้า" ร่วมลงนาม MOU ลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ 7-11

“นิด้า” จับมือ 7-11 บอกลาถุงพลาสติก D-Day 1 ก.ค. 61

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7-11 จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “ภารกิจพิชิตถุง” โดยได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารสถาบัน นำโดย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประธาน จัดโครงการ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รวมถึงบุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน

Read more: “นิด้า” จับมือ 7-11 บอกลาถุงพลาสติก D-Day 1 ก.ค. 61

ขอแสดงความยินดี

          ขอแสดงความยินดีแก่ นายธันวา  ถนอมเกียรติ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในโอกาสผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการฯ พ.ศ. 2560 (สนามใหญ่) และผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2561 (สนามเล็ก)

Read more: ขอแสดงความยินดี

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว