ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรRazak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  Mr. Azman Hisham Che Doi, RSOG's Chief Executive Officer และ  Ms. Hal Mahera Ahmad, Programme Leader, Executive Education, Razak Strategic Leadership Centre จาก Razak School of Government (RSOG), Putrajaya สหพันธรัฐมาเลเซีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ

          คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบของคณะที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ 1 - 2 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

Read more: คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ

คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการบริหาร (ภาคพิเศษ) ได้เดินทางไปทำกิจกรรมโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและศึกษาดูงาน ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชานิติธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองค์กร

Read more: คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน

ผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ

Read more: ผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

ผู้บริหารสถาบัน เดินทางเยือน University of Economic, Prague

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน University of Economic, Prague ณ สาธารณรัฐเช็ก

Read more: ผู้บริหารสถาบัน เดินทางเยือน University of Economic, Prague

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว