เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรแสดงความยินดี

          พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ที่ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564 จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

 

ประกาศ รับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตามที่สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคม ในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 

ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ สมาคมขอประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคม 

ได้แก่ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2

ข่าวการศึกษา


 • 1

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง