เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

สารจากอธิการบดี


     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA คือ “สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอกมายาวนานกว่า 50 ปี ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้ผลิตนักบริหารที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ ออกมารับใช้สังคม ดังพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการก่อตั้งสถาบันครั้งแรกเริ่ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้วางเป้าหมายเพื่อให้ก้าวไปสู่ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล (World Class University) และเป็นเสาหลักในการพัฒนาศาสตร์การบริหารและการผลิตนักบริหารชั้นนำของประเทศ ภายใต้ความพร้อมที่เตรียมการไว้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ทุกคณะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติ และการประเมินในระดับดีมาก และสถาบันยังได้รับคะแนนการประเมินการดำเนินงานจากหลากหลายองค์กรในระดับสูงที่สุดในประเทศไทย ส่วนในด้านของบุคลากร สถาบันมีคณาจารย์และบุคลากรระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ โดยจัดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศไทย

 

     นอกจากนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและบริการวิชาการในสาขาต่างๆ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลว่าถูกต้อง แม่นยำ และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและกำหนดนโยบายขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีเครือข่ายทางวิชาการระดับชาติและระดับสากล ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดที่ทันสมัย รวมทั้งอาคารเรียนที่ทันสมัยและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น และด้วยประวัติอันยาวนาน ทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่กว้างขวางและเข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ อีกสิ่งหนึ่งที่สถาบันมีความภาคภูมิใจก็คือ บทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของสถาบัน และการที่สถาบัน มีส่วนร่วมกับการเสนอทางแก้ไขปัญหายามที่สังคมต้องการเสมอมา เป้าหมายต่อไปของสถาบัน คือก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หรือ World Class University ผมและคณะผู้บริหารทุกท่าน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสถาบันด้วยการสร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล นิด้าจะเป็นเสาหลักในการพัฒนาศาสตร์การบริหารของประเทศ และสร้างนักบริหารที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป