เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

ประวัติ


     รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาโทสาขา Engineering Management และ Quantitative Business Analysis จากมหาวิทยาลัยเอแวนส์วิล (University of Evansville) ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Management Science จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส (University of North Texas) ประเทศสหรัฐอเมริกา    
 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 จากนั้นในปี พ.ศ. 2539 รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ได้รับตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ และรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร Regular MBA และยังได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการขึ้นเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีเดียวกันด้วย ในปี พ.ศ. 2544 ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการขึ้นเป็น รองศาสตราจารย์ นอกจากนั้นยังได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร Young Executive MBA และผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปริญญาเอกร่วมทางบริหารธุรกิจ (JDBA) หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถึง 2 สมัย  
 
     นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ยังเคยได้รับตำแหน่งภายนอกสถาบัน โดยเป็นกรรมการที่ปรึกษาสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี โท และเอกทางบริหารธุรกิจ ให้กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากความรู้ความสามารถ ผลงานและประสบการณ์การทำงานทั้งด้านวิชาการและด้านบริหาร อันโดดเด่นที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ จึงได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์