เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนประวัติการศึกษา     

  • Doctor of Philosophy (Public Policy Analysis) Saint Louis University, USA
  • Graduate Research Student (Political Science) Kyushu University, Japan
  • Master of Public Administration (MPA) Kentucky State University , USA
  • รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารงานยุติธรรม, การนำนโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย
 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2556 – 2559
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2555 – 2556
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ.2553 – 2555
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2553 – 2555
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคปกติ)
พ.ศ.2552 – 2553
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2551 – 2552
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา
พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน
ปรึกษา สำนักงานศูนย์อำนวยการร่วม ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากิจการตำรวจ วุฒิสภา
พ.ศ.2554 – 2555
คณะอนุกรรมาธิการจัดทำรายงานผลการศึกษาปัญหายาเสพติด วุฒิสภา
พ.ศ.2553 – 2555
ที่ปรึกษา หลักสูตรนักบริหารยุติธรรมชั้นสูงและชั้นกลาง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ.2553 – 2554
อนุกรรมการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (อนุ ก.ตร.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล