เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ประวัติการศึกษา

 • Ph.D (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology (AIT) Thailand ในความร่วมมือกับ Universität des Saarlandes, Germany
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขา Wood Technology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (มนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการภาครัฐ (Public Management), การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)
 • ธรรมาภิบาล (Governance)
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
 • การจัดการวิกฤตการณ์และภัยพิบัติ (Crisis and Disaster Management)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ สาขาการบริหารการพัฒนา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2553-2556)
 • เลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2553-2556)
 • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2554-2557)
 • รองเลขาธิการสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย (TURA) (2550-2558)
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา อุดรธานี, ศูนย์การศึกษา ชลบุรี, ศูนย์การศึกษา สีคิ้ว นครราชสีมา, ศูนย์การศึกษา อุบลราชธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ สำนักงานพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • Expert on Development of Manual on Monitoring and Evaluation System for Development of Vocational Guidance System Project (VGS), GTZ
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและออกแบบโครงการความร่วมมือต่างประเทศ โครงการ Reforestation and Extension Project (REX Phase II) –Thailand-Japanese (JICA) Cooperation Project; Sustainable Development of Phu Khieo Wildlife Sanctuary through Community Participation, Chaiyaphoom Province, Thailand-European Commission Cooperation Project; and Transboundary Protected Areas Management, International Tropical Timber Organization (ITTO).
 • ฯลฯ