ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3860 , 3894

 

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Education. Loyola University Chicago, U.S.A. Higher Education
 • Master of Education. Loyola University Chicago, U.S.A. Administration and Supervision
 • Bachelor of Science. East-West University , U.S.A. Business Administration (with honor)

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 8 (ปัจจุบัน)
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ภาคพิเศษ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร( ต.ค. 2552 – ก.ย.2555)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ภาคพิเศษ  จังหวัดลำพูน
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2541
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2544
 • ฯลฯ