เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม

คณบดีคณะสถิติประยุกต์ประวัติการศึกษา

  •  ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Computer Science มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
  •  ปริญญาโท Master of Science สาขา Computer Science มหาวิทยาลัย Towson University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชียวชาญ     

  •  Optimization and Algorithms in Wireless Ad hoc and Sensor Networks
 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

  •  ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  •  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัด คณะสถิติประยุกต์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

  • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  • อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  • ผู้จัดการ, ศูนย์ระบบบริการลูกค้า ภาคกลาง บมจ.ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น