เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

คณบดีคณะสถิติประยุกต์ประวัติการศึกษา

  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สาขาที่เชียวชาญ     

  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  • xxxxxxxxxxxxxx