ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


 ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจประวัติการศึกษา

  • 2525-2529 ปริญญาตรี ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) - รัฐศาสตรบัณฑิต(การบริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
  • 2529-2535 ปริญญาโท - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
  • 2538-2544 ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy(Economics)University of Ottawa (แคนาดา )

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • เศรษฐศาสตร์( Economics )

 

ประวัติการทำงาน

  • .