ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Politics),James Cook University,Australia,1999
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมดีมาก , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2533
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2529

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม
 

ประวัติการทำงาน

2547 – 2549
ผู้อำนวยการโครงการภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี
2550 – 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2556 – ปัจจุบัน
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม