ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสารประวัติการศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Sociology), University of London
 • Master of Arts (Gender Culture and Modernity)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชียวชาญ

 • มนุษยศาสตร์และศิลปะศาสตร์
 • ศาสนาและเทววิทยา
 • ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
 • สังคมวิทยา
 • สิทธิมนุษยชน

ประวัติการทำงาน

 • 2560 คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร
 • 2557 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะภาษาและการสื่อสาร
 • 2554 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะภาษาและการสื่อสาร