เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสารประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Language Education), Indiana University, USA.
  • Master of Arts (English as a Second Language), The University of Arizona, USA.
  • ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate of Proficiency in English (with Honors), University of Michigan, Ann Arbor, USA.

สาขาที่เชียวชาญ

  • Second Language Acquisition

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2552 - 2557
คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร
พ.ศ. 2546 - 2549
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะภาษาและการสื่อสาร