เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Ph.D.), University of Queensland Faculty of Business, Economics and Law, Business School, Department of Tourism and Leisure Management,Queensland, Australia , 2003
 • ปริญญาโท – Master of Social Science in Tourism Policy and Management (Distinction), University of Birmingham School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies (CURS), Birmingham, United Kingdom1997
 • ประกาศนียบัตร – Intensive Korean Language Course Under the support of Hanwha Group’s Scholarship and Board of Investment (BOI), Office of the Prime Minister, Thailand, Yonsei University Korean Language Center Seoul, South Korea, 1995
 • ปริญญาตรี – ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย, 1994

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน
 • คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะการจัดการการท่องเที่ยว , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism Development) , องค์การการท่องเที่ยวโลก (UN-WTO)
อดีต
 • ผู้อำนวยการสถาบัน  สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย  
 • International Tourism and Hospitality Expert/Resource Person for Community-Based Tourism Development , United Nations Asian Productivity Organization (UN-APO)
 • Travel Industry Management Graduate Program Manager/Head of Sustainable Tourism  Development, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นักวิจัย/ผู้ช่วยสอน, มหาวิทยาลัยควีนแลนด์
 • Research Associate,สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • Traffice Officer (KPD),บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 คณะผู้บริหาร