เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก - Ph.D. (Environmental Policy and Management) Murdoch University, Western Australia
 • ปริญญาโท - วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • ปริญญาตรี คบ. (ภาษาอังกฤษ – ภูมิศาสตร์ ) วิทยาลัยครูพระนคร  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ
 • การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA)
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 • มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
 • การบริหารโครงการเพื่อความยั่งยืน

ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • คณบดี คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกร้อน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

ประวัติการทำงาน

 • ผู้เชี่ยวชาญ การจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย จังหวัดปทุมธานี (จังหวัดปทุมธานี)
 • ผู้จัดการโครงการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการขยะเป็นการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโครงการศึกษาและจัดทำแผนมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน (กรุงเทพมหานคร)
 • หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
 • ผู้อำนวยการ โครงการศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
 • ผู้เชี่ยวชาญโครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)