ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3333

 

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(Criminal Justice) Sam Houston State University, USA
 • หลักสูตรการฝึกอบรมเอฟบีไอ  สถาบันฝึกอบรมเอฟบีไอ (FBI Academy), USA
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(Information Resources Management)  Syracuse University, USA
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยม(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตํารวจ

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์(Public Administration)
 • ระเบียบวิธีวิจัย, การวิจัยดำเนินงาน(Operations Research)
 • อาชญาวิทยา (Criminology)

ประวัติการทำงาน

 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2016 - ปัจจุบัน)
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา
 • รองคณบดี คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • องศาสตราจารย์ (สบ 4) คณาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • รองศาสตราจารย์ (สบ 4) ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ กลุ่มงานวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • สารวัตรภาควิชาการป้องกันอาชญากรรม กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ฯลฯ