เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(Criminal Justice) Sam Houston State University, USA
  • หลักสูตรการฝึกอบรมเอฟบีไอ  สถาบันฝึกอบรมเอฟบีไอ (FBI Academy), USA
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(Information Resources Management)  Syracuse University, USA
  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยม(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตํารวจ

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์(Public Administration)
  • ระเบียบวิธีวิจัย, การวิจัยดำเนินงาน(Operations Research)
  • อาชญาวิทยา (Criminology)

ประวัติการทำงาน

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบัน)
- รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา (ปัจจุบัน)
- ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา
- รองคณบดี คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- รองศาสตราจารย์ (สบ 4) คณาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- รองศาสตราจารย์ (สบ 4) ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ กลุ่มงานวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- สารวัตรภาควิชาการป้องกันอาชญากรรม กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ฯลฯ