เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


 ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนาประวัติการศึกษา

  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สาขาที่เชียวชาญ     

  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

  •  ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  •  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัด คณะสถิติประยุกต์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

  • คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  • อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx