เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Manufacturing Engineering and Operations Management) The University of Nottingham
  • Master of Science (Operation Management and Manufacturing Systems) The University of Nottingham
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่เชียวชาญ

  •  การจัดการ (Management)
  •  การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)
  •  Intrusion Tolerant Database Systems
  •  โลจิสติกส์ (Logistics)
  •  การบริหารเทคโนโลยี (Technology Management)

ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556 – 2559
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2554 – 2556
อาจารย์ประจำ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2551 – 2553
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545 – 2546
วิศวกรวางแผนการผลิต Toyota Motor Thaniland co,ltd.
2544
วิศวกรฝึกหัดฝ่ายผลิต Keihin Product Operations, Toshiba corporation (Japan)ศ