เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยประวัติการศึกษา

  • Ph.D (Chemical Engineering), Imperial College, UK
  • วท.ม. (ปิโตรเคมี) (International Program)วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชียวชาญ

  • การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติการทำงาน

ก.ย.2555- ปัจจุบัน  
  • ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
  • บรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
  • บรรณาธิการวารสาร NIDA Case Research Journal