เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การประวัติการศึกษา 

  • Ph.D (Mass Media & Communication), Temple University, USA
  • M.A. (Interdisciplinary Studies: Marketing, Management & Communication), DePaul University, USA
  • วารสารศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • การสื่อสาร สื่อมวลชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด ความรู้เท่าทันสื่อ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กร สื่อใหม่และสื่อสังคม
 

ประวัติการทำงาน

2556-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2548-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาและวิทยากร สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
2556-ปัจจุบัน
ผู้ประเมินบทความ วารสารวิชาการนานาชาติ Journalism and Mass Communication
2553-ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาวารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์” คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
2556-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารวิชาการ “อิศราปริทัศน์” สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนไทย
2551-ปัจจุบัน
กรรมการสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.)
2556-ปัจจุบัน
กรรมการสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)
2548-2556
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม