ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรคณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดูงานและเยี่ยมชมสถาบัน

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากร จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำโดย พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ

 

          นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “การประกันคุณภาพและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และการบรรยายในหัวข้อ “การนำระบบ AUN-QA มาใช้ประกันคุณภาพการศึกษา” โดย รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งภายหลังการบรรยายเสร็จสิ้น คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ โดยรอบสถาบัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ