ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 Mr. Bounxay Chansina, former Counsellor of Education and Culture and Vansay Noraseng, current Counsellor of Education and Culture จากสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารสถาบัน

          ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถาบัน