ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรAuckland University of Technology เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 Prof.Nigel Hemmington, Acting Vice Chancellor  Mr.Lester Khoo, Director International Relations & Development, Office of International Relations and Development จาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ และ คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

          ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะภาษาและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ด้วย