เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบัน และศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์การ กิจกรรมเพื่อสังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ