เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรNIDA Academic Forum

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักวิจัย นิด้า จัดงาน NIDA Academic Forum เรื่อง "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนเพื่อการพัฒนาบุคลากร" โดยวิทยากร "ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์" ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์