เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบัน

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ "ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์" คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบัน และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า

          พร้อมศึกษาดูงานด้านการคิดภาระงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และการคิดค่าใช้จ่ายต้นทุนการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย ได้แก่ "รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล" รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , "ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์" ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ "ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ" คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า