ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรแถลงผลโพลและเสวนาวิชาการ

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “สื่อสังคมออนไลน์ กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย” จากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 4,800 หน่วยตัวอย่าง

 

          เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ ผลกระทบ และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในกลุ่มเด็กและเยาวชน หลังแถลงผลสำรวจเสร็จสิ้น ได้มีการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “สื่อสังคมออนไลน์ กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย” โดยการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการจากมุมมองของวิทยากรที่เกี่ยวข้องในแวดวงสื่อดิจิทัล เด็ก และเยาวชน ประกอบด้วย คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อดิจิทัล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) คุณคงเดช กี่สุขพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารนิเทศ ดิจิทัล องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และคุณอภิสุข เวทยวิศิษฏ์ ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุ จส.100 และบรรณาธิการงานดิจิทัล JS100 Radio