เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรพิธีปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 89 ต้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้น

 

          โดยมีคณะผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์เป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่เป็น “ลูกนิด้า” ที่อยู่ภายในรั้วของ “สถาบันที่พ่อสร้าง” แห่งนี้