เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรครบรอบ 51 ปี นิด้า

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้า มีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบัน และพิธีมอบทุน มอบโล่/รางวัล พิธีมอบเหรียญเกียรติยศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”

 

          โดยมีกิจกรรมหลัก อาทิ การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล , หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ใน 13 กลุ่มสาขาวิชา นอกจากนี้ สถาบันได้จัดกิจกรรมงานออกร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ขึ้นในวันเดียวกันนี้ โดยมีการออกร้าน - สอยดาวนิด้า ลุ้นรางวัลต่างๆมากมาย และจำหน่ายสลากกาชาดนิด้า ฉบับละ 100 บาท ลุ้นรางวัลเป็นทองคำแท่งหนัก 50 บาท มูลค่า 1 ล้านบาท ซึ่งปีนี้มีรางวัลมากถึง 1,118 รางวัล มูลค่ารวม 3,000,000 บาท รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์