ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรนิด้ายึดธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น

          นิด้า ร่วมต้านทุจริต ต่อต้านคอร์รับชั่น ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพื่อยกระดับความคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินหน่วยงานภาครัฐไทย สู่ระดับสากล