เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรเสวานเสริมพลังสร้างสรรค์ ผลักดันแรงงานแห่งนวัตกรรม

ในวันที่ 27 เมษายน 2560 8.30 - 12.30 น. โดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า