เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC

          เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายของผู้ประกอบการ 4.0 ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

           ภายใต้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมแถลงถึงบทบาทและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน

          ซึ่งการผนึกความร่วมมือกับ TCDC ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวย่างสำคัญของนิด้า ที่จะนำเอาจุดเด่นของสถาบันทางด้านบริหารจัดการ ทั้งในรูปแบบขององค์ความรู้ งานวิจัย คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง NIDA Poll มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการประยุกต์องค์ความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking และ Service Design สำหรับธุรกิจ และเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

          นอกจากนี้ ภายหลังการลงนาม มีการจัดสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ “ความท้าทายของผู้ประกอบการ 4.0 ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีผู้ร่วมสนทนา ได้แก่ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , คุณปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ , คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจทั้งในแวดวงวิชาการ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Auditorium ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง