ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรนิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”

          เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” ให้กับพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ ขั้นตอน และจรรยาบรรณในการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และการทำโพลกับกลุ่มเป้าหมาย/ตัวอย่าง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับพนักงานสัมภาษณ์ เป็นการสร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือผู้ให้ข้อมูลในครั้งแรก อันจะนำมาสู่การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และมีคุณภาพ