ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร6th NIDA Summer Camp

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดโครงการ The 6th NIDA Summer Camp ในหัวข้อ "Sustainable Community Development" ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าร่วมโครงการรวม 96 คน จาก 30 ประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

 

          โดยกิจกรรมต่างๆ ของโครงการประกอบด้วยการจัดบรรยายแนวทางด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน แนะนำภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสันทนาการ และทัศนศึกษาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทั้งศึกษาดูงานชุมชนยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง โดยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และรับประทานอาหารค่ำร่วมกับผู้แทนจากสถานทูต พร้อมทั้งชมการแสดงวัฒนธรรมของนักศึกษาจากนานาประเทศ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก