ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยให้สามารถปรับตัวเข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความเป็นผู้นำนักพัฒนายุคใหม่ที่มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

          โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 80 คน สมัครเข้าร่วมค่ายและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ, ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และลงพื้นที่ทำกิจกรรม USR (University Social Responsibility) ณ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่าย The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 และ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ และได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรกับนักศึกษา จำนวน 80 คน ในพิธีปิดโครงการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์