ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรNeijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะผู้แทนจาก Neijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชมและร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน